Бодис солилцоо, биохимийн лаборатори

bodis soliltsoo

Үйл ажиллагаа

Бэлчээрийн болон эрчимжсэн аж ахуйн мал, амьтанд тохиолдох бодис солилцооны эмгэг, эндемик өвчнүүдтэй тэмцэх, сэргийлэх, эмчлэх технологи, арга боловсруулан эм бэлдмэл зохион бүтээж нэвтрүүлэх

Төслүүд

Судлаачид

Манай лаборатори доктор 3, магистр 2, бакалавр 1 нийт 6 эрдэм шинжилгээний ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал