Цөм технологийн төслүүд

2012 онд эхэлсэн

2012-2015 он
"Малын халдваргүй өвчнөөс эрүүлжүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх эм, бэлдмэлийн технологи" төслийн хүрээнд
Хэрэгжүүлэсэн дэд төслүүд:

Хэрэгжүүлэсэн лаборатори: Удирдагч: Я. Ганболд