Үржлийн эмгэг, даавар судлалын лаборатори

IVM reproductive

Үйл ажиллагаа

Тус лаборатори нь мал, амьтны нөхөн үржихүйн эмгэгийн шалтгааныг судлан, тэдгээрээс сэргийлэх, эмчлэх арга боловсруулах, монгол орны түүхий эдэд түшиглэсэн импортыг орлох эм, бэлдмэлийн технологийн судалгаа болон мал, амьтны дааврын судалгаа гэсэн үндсэн чиглэлтэй.

Төслүүд

Судлаачид

Одоо тус лаборатори нь Мал эмнэлгийн ухааны доктор 2, Магистр 1, Магистрант 2 нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал